Trang chủ
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế xã hội
Số liệu quan trắc
Nguồn thải
Phân vùng môi trường
Đăng nhập | Đăng Ký

Cổng thông tin môi trường lưu vực sông Cầu cung cấp các hình thức khai thác số liệu quan trắc dưới một số dạng sau:

-         Bản đồ và khai thác số liệu quan trắc trực tiếp từ bản đồ mạng lưới quan trắc môi trường lưu vực sông Cầu;

-         Hiển thị số liệu quan trắc trực tuyến từ các trạm quan trắc tự động;

-         Tra cứu số liệu quan trắc từ:
  • Các trạm tự động
  • Các trạm thu mẫu
-         Hiển thị số liệu quan trắc dưới dạng biểu đồ, hiện tại đang hỗ trợ các loại biểu đồ sau:
  • Biểu đồ giá trị số liệu trung bình
  • Biểu đồ dữ liệu
  • Biểu đồ phân vị
  • Biểu đồ tần suất

-         Báo cáo số liệu quan trắc:

  • Báo cáo số liệu quan trắc cho 1 thông số theo năm
  • Báo cáo số liệu quan trắc cho nhiều thông số theo năm
Trang chủ|Tin tức|Sitemap|Liên hệ