Trang chủ
Điều kiện tự nhiên
Kinh tế xã hội
Số liệu quan trắc
Nguồn thải
Phân vùng môi trường
Đăng nhập | Đăng Ký
Trần Hoài Nam-(namth@vea.gov.vn)

Tình hình thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các vấn đề về quản lý chất thải, xử lý nước thải của các doanh nghiệp
Download tài liệu báo cáo

Các thông tin phản hồi khác:

Trang chủ|Tin tức|Sitemap|Liên hệ